Cele działania

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Turystyki i krajoznawstwa.
 3. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 11. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 12. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13. Działalności charytatywnej.
 14. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 15. Ratownictwa i ochrony ludności.
 16. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 17. Promocji i organizacji wolontariatu.
 18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 19. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Popularyzowanie sportu, turystyki i rekreacji głównie wśród dzieci i młodzieży, mieszkańców Miasta Tarnobrzega, oraz turystów.
 2. Propagowanie turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz organizację imprez turystycznych.
 3. Organizowanie imprez, kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.
 4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 5. Aktywny wypoczynek dorosłych, dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych.
 6. Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
 7. Integrowanie środowisk szkolnych w tym dzieci, rodziców i nauczycieli.
 8. Organizowanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego.
 9. Budowę bazy przystaniowej, sprzętowej, rekreacyjnej.
 10. Prowadzenie działań w zakresie budownictwa, modernizacji, remontowania i konserwacji sprzętu pływającego.
 11. Propagowanie zachowań proekologicznych – dbałość o środowisko naturalne, wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody.
 12. Promocję Miasta Tarnobrzega oraz regionu.
 13. Promocję rzeki Wisły.
 14. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
  oraz wyrabianie samodzielności, wytrwałości i umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach.
 15. Propagowanie zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa na wodzie oraz nauka pierwszej pomocy przedmedycznej.
 16. Organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, odczytów, prelekcji w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 17. Prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie obowiązujących przepisów.
 18. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup społecznych jak:
  osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, wyrównywanie szans tych grup oraz realizacja zadań
  w zakresie pomocy społecznej.
 19. Tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego, skierowanego
  na pracę z dziećmi ze środowisk zagrożonych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań.
 20. Oferowanie usług o charakterze profilaktycznym, aktywizującym, promocyjnym
  i interwencyjnym dla osób i rodzin umożliwiających rozwój ich potencjału, wzbogacenie
  ich życia i zapobieganie dysfunkcjom, a także zapewnieniu osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym zaspokojenia podstawowych potrzeb.
 21. Organizowania partnerskiej współpracy ze wszystkimi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz łagodzenia skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz na rzecz integracji społecznej.
 22. Inicjowanie oraz realizację przedsięwzięć, badań, rozwiązań i projektów na rzecz szeroko pojętej mobilności pracowników, włączenia społecznego, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, równych szans i godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz innych lokalnych inicjatyw.
 23. Prowadzenie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób starszych – seniorów
  w zakresie zdrowia, infrastruktury i usług socjalnych, systemu wsparcia, budowania wizerunku, pobudzania aktywności.
 24. Zmniejszanie różnic i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym na terenach wiejskich, oraz prowadzenie działań na rzecz wspierania uczenia się przez całe życie.
error: Content is protected !!